Waarom kiezen voor Grill4you?

Grill4you zorgt vanaf 15 tot … personen voor een lekker en onbezorgd bbq festijn !!!

Passie en kennis

Als gediplomeerd slager / kok ben ik gepassioneerd geraakt door vuur en kruiden.Daarom heb ik en mijn team zich gespecialiseerd in het grillen van vlees-vis en zoet, dit vanop diverse bbq's (smoker-houtskool-offyr-gas).

Passie en kennis

Kwaliteit en versheid

Al onze producten zijn dagvers en van de hoogste kwaliteit.

Kwaliteit en versheid

Verscheidenheid in aanbod

Naast onze overheerlijk aanbod bieden wij ook de mogelijkheid aan uw feest volledig door ons te laten uitwerken, dit alles met stoelen, tafels, bestek, partytenten, enz...

Verscheidenheid in aanbod

Een correcte offerte

Totaal vrijblijvend bezorgen wij u op simpele aanvraag een offerte , op maat naar uw budget en wensen

Een correcte offerte

Ons aanbod

vind u ondanks ons ruim aanbod toch niet wat u zoekt ………dan aanhoren wij graag uw wensen !

Aperitief / receptie hapjes

Verwen u gasten van bij de start

Meer
Aperitief / receptie hapjes

Menu’s

Klassieke Bbq menu’s,maar daarom niet minder lekker !

Meer
Menu's

Side diches

Onze kraak verse groente en sausen maken uw BBQ compleet

Meer
Side diches

Plancha

Alles van op de plank a la minute versneden

Meer
Plancha

Streetfood

Wij grillen diverse home Made burgers ,en dat proef je!

Meer
Streetfood

Walking dinner

Culinair bbq’en !

Meer
Walking dinner

Desserts

Pure verwennerij als afsluiter !

Meer
Desserts

Grill4you in beeld

Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Grill4you in beeld
Deze website gebruikt cookies om u sneller van dienst te kunnen zijn.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

Grill4you hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Grill4you houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: *Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; *Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; *Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; *Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; *Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; *Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. AlsGrill4you zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Grill4you info@grill4you.be Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Grill4youverwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden *Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Grill4you; (uitvoering overeenkomst) *Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) *Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen)(verzamelen)(verwerken) :• *Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail• *Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer• *Rijksregisternummer• *Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit• (bovenstaande opsomming is een voorbeeld, de oplijsting is afhankelijk van welke gegevens je organisatie gebruikt) We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: *Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); *Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); *Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven . Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toe stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Grill4you bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.(met een maximum termijn van 5 jaar) Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; *Alle personen die namens Grill4youvan uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. *We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; *We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; *Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; *We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website http://grill4you.be ) . (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Te v e n s k u n t u b e z w a a r (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wijziging privacy statement Grill4you kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Save settings
Cookies settings